Framgångsfaktorer

84 procent är nöjda

Att 84 procent är nöjda med MIA vet vi genom enkäter, brukarrevisioner och intervjuer. Siffran är så hög för att vi ger röst åt eventuella synpunkter.

 

Vi arbetar på deltagarens uppdrag och månar om att alla ska bli sedda och ha inflytande över sin process.

 

  • Under projektet har medarbetarna stärkt kunskaperna i hur man ger ett jämlikt och inkluderande bemötande.
  • Även deltagare ökar sina kunskaper om sig själva under tiden i MIA.

Demokrati och delaktighet

  • Känslan av att vara en del av samhället är grunden för en sund demokrati. Känslan av delaktighet är viktig.
  • Vi prioriterar alltid deltagarens drömmar och önskemål.
  • Varje deltagare ska kunna påverka projektets stöd och insatser.

Metoder att mäta förändring

I MIA Vidare använder vi oss av enkäter som tagits fram av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), med stöd av Örebro Universitet.

  • Indikatorenkäterna kan användas av samordningsförbund för att bedöma sin verksamhet över tid, göra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.
  • Deltagare i projektet erbjuds förutom NNS Indikatorenkäter även projektets egen avslutsenkät, som finns både i webb- och pappersform. Enkäten ställer frågor kring upplevelsen av projektet, arbetsträning, hur deltagarna blivit bemötta och om de behandlats på ett inkluderande och icke-diskriminerande sätt.

Dela dina synpunkter

Din upplevelse som deltagare är viktig för oss. Vi vill veta vad vi gör bra och vad vi behöver bli bättre på.

Du får självklart vara anonym. Vill du att vi kontaktar dig så skriver du telefonnummer eller mejladress som vi kan nå dig på i formuläret nedan.

Kristoffer Zetterberg är utredare i MIA. Han sammanställer våra resultat.