Framgångsfaktorer

Personcentrerade metoder

Vi arbetar med evidensbaserade metoder. Under projektet har vi utvecklat dem på ett sätt som är intressant för våra medlemmar, eftersom vi fått goda resultat inom ramen för de begränsade resurser vi haft i projektet.

  • Medarbetarna har haft stor frihet att vara flexibla med extra fokus på deltagarnas förmågor och förutsättningar.
  • Vår gemensamma syn är att deltagarna är experter på sina liv. Det hjälper oss att stötta dem på det sätt de behöver för att nå arbetsmarknaden.

Bostonmodellen

I likhet med SE är Bostonmodellen en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Metoden bygger på återhämtning och är utformad för personer med mer diffus diagnos eller med kombinationer av kroppsliga och psykiska diagnoser. Bostonmodellen främjar alliansen mellan medarbetare och deltagaren.

Supported employment. SE

En metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Metoden är värdegrundsbaserad och riktar sig framförallt till funktionsnedsatta personer långt från arbetsmarknaden.
I SE får deltagaren stöd i att finna, få och behålla arbete. Vi letar efter rätt arbetsplats och ett arbete som tar tillvaratar deltagarens motivation och starka sidor. Men även efter att anpassa arbetsplatsen, så att arbetet sker på deltagarens villkor.

Case management, CM​

CM är en metod som anpassas efter människors behov av rehabiliterande stöd inom alla livsområden. Deltagarna får stöd att påverka sin livskvalitet genom en meningsfull vardag där de försörjer sig själva och känner sig som en del av samhället.
Case managern följer med deltagaren i olika sammanhang, ordnar tider och bokar möten med myndigheterna och vården. Deltagaren står i centrum. Även om arbete och studier är slutmålet, pratar case managern inte enbart om arbete. Man talar om boende, hälsa, ekonomi, relationer och diagnoser. Alla delar i livet ska fungera.

Arbetsträning och Arbetsintegrerande sociala företag, ASF

Vi har tillgång till arbetsträningsplatser över hela Stockholms Län. Arbetsträning i trygga miljöer har visat sig vara mycket utvecklande. Merparterna av platserna är inom ASF, Arbetsintegrerande sociala företag.

 

  • ASF har lägre tröskel och större förståelse för att personer ska komma in på arbetsmarknaden i sin egen takt.
  • Verksamheterna spänner från hunddagis, café, hantverk och trädgårdsarbete till bilverkstad, hotell, park- och fastighetsskötsel.
  • Handledarna skapar bra uppföljning och struktur.
  • Deltagaren får rutiner och ingår i sammanhang med andra. Oftast har de möjlighet till anställning efter arbetsträningen.

Individual Placement and Support, IPS​

IPS är en metod som liksom Boston och SE fokuserar på att deltagaren ska nå ett avlönat arbete baserat på sina egna val och preferenser. Man gör inte en omfattande omfattande bedömning av arbetsförmågan och arbetstränar. Istället börjar jobbsökandet direkt.