Framgångsfaktorer

Myndighetsgemensamma team, MGT

När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och Kommunen samlas runt samma bord för att hitta lösningar som passar deltagaren innebär det  besparingar för vårt samhälle. Men ännu viktigare är att arbetssättet snabbare för människor närmare arbetsmarknaden.

 

  • MGT gör en genomlysning av varje ärende.
  • MGT effektiviserar de användning av tid och resurser.
  • I ett MGT tittar alla medlemmar på deltagarens situation tillsammans, vilket skapar förståelse för varandras organisationer, regelverk och uppdrag.

Folk brukar köra över mig, men inte här, jag ska hälsa att jag är nöjd.

Bemötandet viktig faktor i rapport

20221 släppte vi en rapport baserad på studier och intervjuer i våra MGT. Sammanlagt 17 observationer och 10 deltagarintervjuer ligger till grund för den högintressanta rapporten. I inledningen skriver utredaren Kristoffer Zetterberg:

”Eftersom det rådde en pandemi har studien ägt rum digitalt, ändå var det olika, ofta ganska intima berättelser jag fick ta del av.

Många av deltagarna har haft långa erfarenheter av utanförskap eller sjukskrivning, och såväl positiva som negativa erfarenheter av myndigheter.”

”… jag är ganska känslig och kan reagera på ganska små saker,
men det var inget sånt här.”

citat deltagare

”Som utredare i projektet får jag ofta enbart lära mig om deltagarna i form av siffror och statistik, eller någon enkät, men här har jag fått möjlighet att lyssna på och förstå vad det faktiskt är som är viktigt.


Jag ser det som centralt om man menar att välfärdssystemen ska passa människorna, och inte tvärtom.”

Det finns MGT från fem olika samordningsförbund kopplade till MIA Vidare

  • I Roslagen har alla medverkande sex kommuner ett varsitt Samverksansteam, som träffas en gång varannan vecka. Representanter från Af och FK är samma i alla medan de andra skiftar, dock har endast ett av teamen en regionrepresentant med.
  • I Sundbyberg finns ett Finsamteam som träffas en och en halv dag varje vecka. De har också minst två möten med deltagare, medan resterande MGT endast har ett. Ofta saknas en regionrepresentant.
  • I SUVS (Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna) finns ett Resursteam vars kommunrepresentant skiftar men där övriga representanter är fasta. De träffas tre dagar varannan vecka, en dag per kommun.
  • I VärNa finns ett Myndighetsgemensamt team som träffas två dagar i veckan. Det är också det enda teamet som haft fysiska möten med deltagare (men med remittenter och mig över video).
  • I Östra Södertörn finns ett Resursråd för de tre deltagande kommunerna, där Af och FKs representanter är fasta medan resterande skiftar. Varje kommun träffas en halvdag per vecka.

Resultaten från observations- och intervjustudien återges i rapporten under tre teman: Bemötande, Sammansättning samt Struktur och upplägg.