Modiga VärNa

MIA VärNA beskriver sig som ett nytänkande, lösningsfokuserat projekt som inte räds att ta tag i utmaningar. Som att få styrgrupperna att engagera sig.

”Är vi modiga nog att göra misstag kan vi analysera dem och hitta nya vägar som vi kan följa upp. Vi uppmärksammar och lyfter samarbetsproblem mellan myndigheterna. Vi är fristående från våra medlemmar och kan arbeta lika mycket med alla. Vi är ett kommunalt bolag som har en egen lokal med 13 anställda”, säger Anki Rydén, projektledare.

VärNa ökar samverkan mellan medlemmarna och testar ett nytt arbetssätt i ett myndighetsgemensamt team.


”Vi har redan tagit emot drygt hälften av våra planerade deltagare. En tidig spaning är att de är något äldre än tidigare. Det är fler kvinnor med smärtproblematik. Teamet har hittat bra samarbetsformer genom att de samlar en representant från varje medlem två dagar i veckan för att tillsammans lösa deltagarnas planering.”


I MIA-projektet har vi sett hur trygga medarbetare tillsammans skapar strukturer för att deltagares livsval och personlighet kan stå i centrum för att få rätt stöd för att nå arbetsmarknaden.

”Vi har enormt kompetenta projektmedarbetare som sätter deltagaren i centrum och vi har flera personcentrerade insatser att erbjuda. Varje deltagare får en egen processledare och de arbetar mot realistiska mål under hela projekttiden. Målen följs upp varje månad. Vi fokuserar på kontinuitet, eftersom vi har sett att det ger resultat. Vi arbetar även med grupper, vilket är mer kostandseffektivt, men deltagarens väg till att försörja sig själv är alltid individuellt utformad”.


Ett problem är att inflödet från Arbetsförmedlingen har stannat av. Anki fick precis veta att de brottas med problem för samtycke, vilket är en avvikelse. Men AFs representanter i MIA erbjuder sig att lösa problemet.

”Alla som sitter i berednings-, och styrgruppen har fått uppdraget att lyfta detta vidare upp i sina organisationer. Det är precis den typen av processer som gör MIA Vidare intressant.”


MIA Vidare ska på djupet minska utanförskap, öka jämlikheten och bidra till att människor inte bollas runt i systemen.

”Våra medarbetare är bra på bemötande och arbetar kontinuerligt för att införliva horisontella principer och minska ojämlikheten och den strukturella diskriminering som finns på arbetsmarknaden. Men dessa teman behöver vi ständigt uppdatera. Vi har legat efter när det gäller sju frågor om våld för att vi behövde försäkra oss om att det verkligen fungerade med stöd i kommunen. Våra medarbetare kommer att känna sig trygga i att ställa frågorna till deltagare när vi haft möte med kommunens handläggare.”


Hur har det gått att akut ställa om till en digital vardag?

”Det saknas ofta kunskap, WIFI, pengar eller teknik som löser deltagarnas digitala behov. Handläggarna har inte alltid kunskap att bistå dem. Även internt har tekniken utmanat oss. Vi behöver undanröja hindren för gemensamma digitala plattformarna inom myndigheterna. Låt oss också ta tag i det digitala utanförskapet”

Senaste inläggen