Vi stöttar människor till att ha kraft för sina liv

”Problemet är att personer bollas runt mellan myndigheterna utan att få stödet de behöver. De kanske inte får rätt ersättning. Det saknas samverkan eller rätt insatser. Därför hamnar personer mellan stolarna hos myndigheterna, vilket gör att de kan stå utan försäkring. Då är det svårt att fokusera på arbete eller studier”, säger Sandra Liljefors-Möll, projektledare MIA Vidare Stockholm stad.

Sandra menar att behovet av det MIA erbjuder är stort, men projektet för litet för huvudstaden.

”Jag önskar att implementeringen leder till att alla invånare i Stockholm får tillgång till det här arbetssättet när de behöver.”

Trots en tuff start, med nya medarbetare och en pandemi att förhålla sig till lyckas delprojektet väl, inte minst tack vare medarbetarna som arbetar i metoden Case management.

”Jag är imponerad av våra case managers. De är utbildade och kan systemen. De kompletterar varandra och bollar utmaningar. Samtidigt är de självständiga och drivande och tänker utanför boxen. Vissa jobbar snabbt, andra är analytiska ända ner på detaljnivå. Teamet är guld värda.”


Viljan att ansvara för sitt eget liv

Idén med MIA är att använda personcentrerade metoder. MIA Stockholm visar att det går att anpassa en i grunden resurskrävande metod som Case management så att den fungerar inom givna ramar. Sandra säger att det är medarbetarna som gör det möjligt.

”Kombinationen av ett gott bemötande, arbetet med jämställdhet, icke-diskriminering, jämlikhet och tillgänglighet, en tro på deltagarens förmågor och fokus på arbete, hälsa, kompetenshöjning samt bättre samordning ger resultat.”


Aktiviteter efter deltagarens skattning

”Vi har inspirerats av den danska BIP-studien där självskattning ligger till grund för att mäta framsteg, progression. Vi har tagit fram ett verktyg bestående av en självskattning i livsområden, där deltagaren själv skattar sin förmåga vid start och slut i projektet.”

Genoom så kallade progressionskort tar handläggaren reda på vad deltagare uppfattar som stegförflyttning. De får fram ett underlag som visuellt synliggör för medlemmarna vilka insatser som fungerar.

”Vi kan mäta deltagarnas stegförflyttningar och visa i vilket livsområde insatser önskas. Vi kan se om vi lyckas uppnå den stegförlfyttning som deltagaren ösnkar. Det här kommer att visa att vår metodik fungerar för målgruppen, men också och var insatser behövs merst. Vi kan i slutändan tydliggöra för våra medlemmar var samverkan fungerar och var den måste förbättras för att människorna ska kunna nå som leder mot ett arbete eller studier.mål och börja arbeta och studera.

Senaste inläggen